Kiedy należy wykonywac pomiary elektryczne

pomiary elektryczne

Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych które regulowane są odpowiednimi przepisami są:

 • kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2
 • badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej

POMIARY OKRESOWE

Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania.

Do pomiarów okresowych zaliczamy:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych,
 • pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych, transformatorów, spawarek,
 • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

POMIARY ODBIORCZE

Pomiary odbiorcze są to tzw. pomiary po montażowe, które wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości działania poszczególnych elementów obwodów elektrycznych.

Do pomiarów odbiorczych zaliczamy:

 • pomiary wyłączników elektrycznych,
 • pomiary styczników i przekaźników elektrycznych,
 • pomiary szynoprzewodów,
 • inne pomiary związane z technologią produkcji.
pomiary elektryczne warszawa

Pomiary odbiorcze wykonywane są po raz pierwszy i stanowią podstawę do odbioru końcowego maszyn i urządzeń elektrycznych od wykonawcy przez inwestora. Na podstawie dokumentacji pomiarowej, która stwierdza zgodność parametrów elektrycznych z odpowiednimi aktami prawnymi i normami - można dopuścić urządzenia elektryczne do eksploatacji. Kolejno wykonywane pomiary okresowe sprawdzają prawidłowość działania urządzeń elektrycznych i przedłużają ich bezpieczną eksploatację o następne okresy pomiarowe.

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.

 • Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. - poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
 • Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst `2000).
 • Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 ) Załącznik do zarządzenia.
 • PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912)

  
Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rezystancji izolacji

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

1

O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

2

Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

3

Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

4

Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%

i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

5

Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

6

Zagrożone pożarem

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

7

Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

8

Zapylone

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

9

Pozostałe nie wymienione w p.1-8

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( n.p. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

 • Wartość każdego zlecenia podlega negocjacją.
 • Prace pomiarowe nie objęte wyżej wymienionymi normami wyceniamy wg rzeczywistych nakładów pracy i ustaleń z inwestorem.
 • Po wysłaniu zapytania zawsze udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień.
 • Konsultacje są bezpłatne
 • Posiadamy specjalną ofertę dla wspólnot mieszkaniowych
 • Usterki stwierdzone podczas wykonywania pomiarów po uzgodnieniu z inwestorem usuwamy niezwłocznie tak aby nie powodować zakłóceń w pracy
 • Działamy w trybie ekspresowym to znaczy "dziś zgłoszenie jutro pomiary"
 • Oferujemy dogodne terminy płatności
 • W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt: biuro@elektrofast.pl